RASTER MIDI KEYBOARD PLAYER


RASTER MIDI KEYBOARD PLAYER, VERSION 1.23.02

Mikepl - screenshot Vyrobil Radek Štěrba, (c) RASTER, 1999-2002
www: http://raster.infos.cz

Změny v nových verzích

Informace

Program je určen pro přímé živé hraní na připojený MIDI klávesový nástroj (masterkeyboard, případně PC klávesnici) s výstupem na libovolné MIDI zařízení (např. MIDIwavetable syntézu zvukové karty). Umožňuje zadefinovat si vlastní instrumenty složené až ze 4 samostatných vrstev (standardních programů (nástrojů)), určit jejich vzájemnou hlasitost, transpozici, efekt přes "pitch bend" kolečko a zpoždění. Klaviaturu lze rozdělit na 3 sekce a u každé z nich nastavit funkčnost "sustain" pedálu, "pitch bend" efektu, úroveň hlasitosti, "reverb", "chorus", transpozici a povolit/zakázat volný průchod ostatních "controllers" událostí.

Configuration
mkp0.gif (3751 bytes)

MIDI IN Vstupní MIDI zařízení.
MIDI OUT Výstupní MIDI zařízení.
Program numbers 1 to 128 Používat čísla programů (nástrojů) v rozsahu 1 až 128 (místo 0 až 127).
(Vnitřně jsou samozřejmě vždy používány kódy 0-127.)
Banka selection... Používání nástrojových bank.
All controller... Povolení volného průchodu "controller" událostí při hře přes MIDI kanály 5 až 7.
Send local... Při spuštění programu posílat zprávu "local controll off" a při ukončování "local controll on" na MIDI OUT zařízení.
Accept only... Z MIDI IN zařízení ze zprávy "program change" vybírat pouze poslední cifru a kompletovat čísla programů (nástrojů) posuvným způsobem.

Instrument (4 layers)
Mikepl - Instrument

Filename Cesta a jméno souboru obsahujícího nastavení instrumentu. Přípona pro instrument je ".mki".
Name Symbolické jméno instrumentu (může obsahovat i mezery).
Load Tlačítko pro načtení instrumentu ze souboru *.mki
Save
SaveAs
Tlačítko pro uložení instrumentu do souboru *.mki
Clear Tlačítko pro vynulování instrumentu.
Act (Active) Definuje zap/vyp jednotlivých vrstev instrumentu.
Prg (Program) Číslo programu (nástroje) 0 až 127 pro příslušnou vrstvu instrumentu.
Bank Je-li zapnuto (v konfiguraci), pak udává číslo nástrojové banky ve tvaru MSB,LSB pro příslušnou vrstvu instrumentu (0,0 až 127,127).
Veloc (Velocity) Úroveň dynamiky 0 až 127 pro příslušnou vrstvu instrumentu.
Transp (Transposition) Transpozice -127 až +127 půltónů pro příslušnou vrstvu instrumentu (oktáva = 12).
PB Down Efekt při pohybu "pitch bend" kolečka směrem dolů pro příslušnou vrstvu instrumentu:
nic ... žádný efekt
PitchDw (pitch down) ...ohnutí tónu dolů
PitchUp (pitch up) ...ohnutí tónu nahoru
VolDw (volume down) ...snížení hlasitosti (od aktuální hlasitosti do nuly)
VolUp (volume up) ...zvýšení hlasitosti (od aktuální hlasitosti do maxima)
Vibrato ...kolísání tónu
PB Up Efekt při pohybu "pitch bend" kolečka směrem nahoru pro příslušnou vrstvu instrumentu:
nic ... žádný efekt
PitchDw (pitch down) ...ohnutí tónu dolů
PitchUp (pitch up) ...ohnutí tónu nahoru
VolDw (volume down) ...snížení hlasitosti (od aktuální hlasitosti do nuly)
VolUp (volume up) ...zvýšení hlasitosti (od aktuální hlasitosti do maxima)
Vibrato ...kolísání tónu
Delay Zpoždění vrstvy instrumentu v rozmezí 0 až 999 setin sekundy, tj. 0 až 9,99 sec.
Provádí opakování všech událostí (stlačování a pouštění kláves, pohyby "pitch bend" kolečkem, sustain pedál) s nastaveným zpožděním. Lze velmi dobře využít např. pro efekt vícenásobného echa.
SET Tlačítko pro aktivaci nastavených hodnot (provádí se automaticky po stisku Enter nebo při opuštění kteréhokoliv editačního okna parametrů instrumentu).
Poznámky:
Každý instrument je pevně přiřazen jedné sekci (Section 1 až 3). Je tedy nutné aktivovat příslušnou sekci a teprve potom provést nastavování parametrů instrumentu.

MasterKeyboard
Mikepl - MasterKeyboard

Filename Cesta a jméno souboru obsahujícího nastavení masterkeyboardu. Přípona pro masterkeyboard je ".mkk".
Load
Save
SaveAs
Tlačítka pro načítání a ukládání nastavení masterkeyboardu ze/do souboru *.mkk
Touch response
+ offset
Zap/vyp přebírání dynamiky úhozu z MIDI IN.
Je-li vypnuto, výsledná úroveň dynamiky se rovná přímo hodnotě offsetu (1 až 127).
Je-li zapnuto, k dynamice úhozu se přičítá offset, tj. +1 až +127 (celkový součet hlídán na max. 127)
Section on/off Zap/vyp příslušné sekce.
Section X Tlačítko pro aktivaci příslušné sekce (zobrazí se instrument pro tuto sekci).
SUS Zap/vyp "sustain" pedálu pro tuto sekci.
PB Zap/vyp "pitch bend" kolečka pro tuto sekci.
Volume Nastavení hlasitosti příslušné sekce.
Reverb Nastavení úrovně "reverb" efektu pro příslušnou sekci.
Chorus Nastavení úrovně "chorus" efektu pro příslušnou sekci.
Transposition Transpozice příslušné sekce -36 až +36 půltónů (+-3 oktávy, oktáva = 12).
Controllers through Volný průchod ostatních "controllers" událostí pro příslušnou sekci.
Range Klávesový rozsah pro právě aktivní sekci. Nastavuje se kliknutím tlačítkem myši do zobrazené klaviatury: levé tlačítko = rozsah "od", pravé tlačítko = rozsah "do". Ke krajní klávese C2 (kód 36) je automaticky přidáván rozsah C-1 až H1 (kódy 0 až 35), ke krajní klávese C7 (kód 96) je automaticky přidáván rozsah C#7 až G9 (kódy 97 až 127).
Play to PC keyboard Tlačítko pro hru přes PC klávesnici ('Z' až '/', 'Q' až ']', mezerník pro sustain pedal on/off ). Hraní na klávesnici funguje pouze tehdy, když je toto tlačítko aktivně vybráno.
obrázek klaviatury Nastavení rozsahu pro právě aktivní sekci (viz. range).
Reset Reset MIDI výstupu (vyslání "all notes off", "all sounds off" a "reset all controllers", vyprázdnění delay efektu).
Poznámky:
V *.mkk souboru je uloženo nastavení masterkeyboardu a všech tří sekcí včetně jejich klávesových rozsahů.

All in one
Mikepl - All in one

Filename Cesta a jméno souboru obsahujícího nastavení kompletně všech prvků (tedy všech tří instrumentů, sekcí i masterkeyboardu). Přípona pro "all in one" soubor je ".mka".
Load
Save
SaveAs
Tlačítka pro načítání/ukládání "all in one" konfigurace ze/do souboru *.mka
Poznámky:
V *.mka souboru nejsou uloženy cesty a názvy k jednotlivým souborům instrumentů a masterkeyboardu, ale přímo duplikovaná konfigurační data. "All in one" (*.mka) soubor se tedy používá samostatně a pro svou funkčnost není závislý na existenci žádných *.mki ani *.mkk souborů.

MIDI IN/OUT
Pro přímé hraní přes klávesový nástroj jsou z MIDI IN vyhrazeny kanály číslo 1 až 4, které rozpoznávají tyto zprávy:

IN Channel
1-4
(n=0-3)
9n vv
8n vv
Note on, Note off Stlačování a pouštění kláves. Dle klávesových rozsahů jednotlivých sekcí nástroj v příslušné sekci hraje nebo nehraje. Číslo kanálu n je ignorováno.
Dn vv Channel aftertouch Společná tlaková citlivost. Číslo kanálu n je ignorováno.
Cn xx Program change Změna n-té vrstvy nástroje v aktivní sekci (pozor, princip přebírání čísla nástroje závisí na nastavení v konfiguraci).
Bn 00 vv Bank MSB Změna MSB nástrojové banky n-té vrstvy nástroje v aktivní sekci.
Bn 20 vv Bank LSB Změna LSB nástrojové banky n-té vrstvy nástroje v aktivní sekci.
Bn 07 vv Volume Změna úrovně dynamiky (velocity) n-té vrstvy nástroje v aktivní sekci.
En xx yy Pitch bender Úroveň předvoleného efektu přes pitch bender kolečko. Jeho funkčnost v jednotlivých sekcích je dána nastavením checkboxu "PB". Číslo kanálu n je ignorováno.
Bn 40 vv Sustain Sustain pedál. Jeho funkčnost v jednotlivých sekcích je dána nastavením checkboxu "SUS". Číslo kanálu n je ignorováno.
Bn cc vv Controller cc Je-li zapnuto "Controllers through", volný průchod ostatních "controller" událostí.

Kromě přímého hraní přes klávesový nástroj je možno MIKEPL používat i se sekvencerem za pomoci virtuálního MIDI kabelu (MIDI OUT v sekvenceru nastavit na virtuální MIDI kabel, MIDI IN v programu MIKEPL nastavit na tentýž virtuální MIDI kabel, MIDI OUT v programu MIKEPL na skutečný MIDI výstupní nástroj či na MIDI zvukové karty). Pak je vhodné používat následující MIDI IN kanály 5 až 11, které rozpoznávají tyto zprávy:

IN Channel
5-7
(n=4-6)
Kanál 5 je vyhrazen sekci 1, kanál 6 sekci 2, kanál 7 sekci 3.
9n vv
8n vv
Note on, Note off Stlačování a pouštění kláves. Nástroj hraje v celém rozsahu nehledě na nastavený klávesový rozsah pro danou sekci.
Dn vv Channel aftertouch Společná tlaková citlivost.
En xx yy Pitch bender Úroveň předvoleného efektu přes pitch bender kolečko. Jeho funkčnost nezávisí na nastavení checkboxu "PB" v jednotlivých sekcích.
Bn 40 vv Sustain Sustain pedál. Jeho funkčnost nezávisí na nastavením checkboxu "SUS" v jednotlivých sekcích.
Bn 07 vv Volume Úroveň "volume" pro danou sekci (poloha posuvníku se vizuálně nemění).
Bn 5B vv Reverb Úroveň "reverb" pro danou sekci (poloha posuvníku se vizuálně nemění).
Bn 5D vv Chorus Úroveň "chorus" pro danou sekci (poloha posuvníku se vizuálně nemění).
Bn cc vv Controller cc Je-li povoleno v konfiguraci, volný průchod ostatních "controllers" událostí.
IN Channel 8
(n=7)
* * Volný průchod všech zpráv na MIDI OUT kanál číslo 5.
IN Channel 9
(n=8)
* * Volný průchod všech zpráv na MIDI OUT kanál číslo 15.
IN Channel 10
(n=9)
* * Volný průchod všech zpráv na MIDI OUT kanál číslo 10. (kanál pro bicí)
IN Channel 11
(n=10)
* * Volný průchod všech zpráv na MIDI OUT kanál číslo 16.

Z ostatních zpráv je rozpoznáváno:

Bn 79 xx Reset all controllers Reset všech kontrollerů (stejná funkce jako stisk tlačítka "Reset" v programu).
Fx System messages Volný průchod z MIDI IN na MIDI OUT systémových zpráv.

Celkové využití všech MIDI IN/OUT kanálů je následující:

Vstupní kanál(y) Použití Výstupní kanál(y)
IN Channel 1-4 4-vrstvové nástroje v sekci 1 až 3, jejich rozložení na klaviatuře je dáno nastavenými klávesovými rozsahy pro jednotlivé sekce. OUT Channel 1-4, 6-9, 11-14
IN Channel 5 4-vrstvový nástroj sekce 1 v celém klávesovém rozsahu. OUT Channel 1-4
IN Channel 6 4-vrstvový nástroj sekce 2 v celém klávesovém rozsahu. OUT Channel 6-9
IN Channel 7 4-vrstvový nástroj sekce 3 v celém klávesovém rozsahu. OUT Channel 11-14
IN Channel 8 Volný průchod. OUT Channel 5
IN Channel 9 Volný průchod. OUT Channel 15
IN Channel 10 Volný průchod. (kanál pro bicí) OUT Channel 10
IN Channel 11 Volný průchod. OUT Channel 16
IN Channel 12-16 Nepoužívat. (stejné jako IN4 a IN1až4)

Při propojení se sekvencerem je tedy vhodné používat MIDI kanály 5 až 11, ve kterých jsou k dispozici 3 čtyřvrstvové nástroje (bez možnosti změny programů v jednotlivých vrstvách), 3 klasické nástroje a 1 bicí linka na MIDI kanálu 10.

Poznámka: Pokud na kanálech 5, 6 a 7 používáte zprávy pro nastavení "volume", "reverb" a "chorus", posuvné ovladače se nemění a jejich pozice tím pádem neodpovídá nově nastaveným úrovním. Pro obnovení nastavení všech kanálů odpovídajícího pozici posuvníků lze použít programové tlačítko Reset.

Spouštění programu, parametry
Při spouštění programu lze použít jako parametr na příkazové řádce název souboru pro okamžité načtení nastavení instrumentu (.mki), masterkeyboardu (.mkk) nebo "All in one" konfigurace (.mka). Stačí si tedy pro tyto soubory nastavit asociaci na program mikepl.exe, a pak vždy dvojklikem na soubor .mki, .mkk nebo .mka vyvolat program s již požadovaným přednastavením.

Ukázkové soubory
flute_4x.mki ...Instrument "Flute echo 4x" se 4 násobným echo efektem
piano_ch.mki ...Instrument "Piano chord with choir aahs".
bigorch.mka ...All-in-one file "Big orchestra" (bass, piano choir, piano big echo).